top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight مجنون ترین لــــــیلـــــــی - *مولای من
مجنون ترین لــــــیلـــــــی

( دردناکـ ترینـ سکوتـــــ خیســـــــــ)

چند قطره ای در وصف شما سرودم
من باز هم تنها بهانه تنها نبودنم را ستودم ..
من باز هم فقط از شما مدد طلبیدم.
عجیب حال من خوب است
ومن باز هم در پناه دستان شما به آرامش رسیدم سرور من!
با لمس گوشه ای از دامانت ..
عطر شما پیچیده در حریم دلم ..
چند روزیست هوای شما را دارم!


نوشته شده در جمعه 11 بهمن 1392 ساعت 02:39 ب.ظ توسط الهه غرور! نظرات |


Design By : Pichak